10/20 , 15/30 veya 20/40 İmarlı Arsa Ne Demek?

9 Şubat 2022

10/20 İmarlı Ne Demek? 15/30 İmarlı Ne Demek? 20/40 İmarlı Ne Demek?

İnternet üzerindeki emlak ilanlarında imarlı parsellerde “10/20 imarlı”  “15/30 imarlı” “20/40 imarlı” gibi ifadelerin yer aldığını görürüz. Bu ilanlardaki bu ifadeleri parselin TAKS ve KAKS yapılaşma koşullarını gösterir.

Bir parselde yapılacak yapının öncelikle imar planını ve imar durumunu öğrenmek gerekir. İmar planları, parsellerin yapılaşma koşullarını gösterir.Parselin (TAKS, KAKS, bahçe mesafeleri gibi) yapılaşma koşullarını imar durumu belgelerinden öğrenebiliriz. İmar durumu; yapı yapılmak istenilen taşınmazın imar planındaki kullanım amacı, yapı nizamı, binanın niteliği, kat adedi gibi yapılaşma koşullarına ilişkin bilgileri gösteren ve ruhsat vermeye yetkili idare tarafından düzenlenen bir belgedir. (İmar Durumu Belgesi Nedir? Nereden ve Nasıl Alınır?)

Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) Nedir? Taban Alanı Nedir?

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre TAKS, bahçede yapılan eklenti ve müştemilatı dâhil yapıların tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin üzerinde kalan kısmının, yapı yaklaşma sınırını ihlal etmemek kaydıyla parseldeki izdüşümünün kapladığı alandır.

Taban alanının imar parseli alanına oranıdır. Taban alanı kat sayısı, arazi eğimi nedeniyle tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan tüm bodrum katlar ile zemin kat izdüşümü birlikte değerlendirilerek hesaplanır. Uygulama imar planında çekme mesafeleri verilip TAKS verilmemiş ise çekme mesafelerine, bina cephe hatlarına ve ilgili imar yönetmeliklerine göre uygulama yapılır.

Taban Alanı ve TAKS Nedir?

İnşaat Alanı Nedir? Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) (Emsal) Nedir?

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre inşaat alanı, ışıklıklar ve avlular hariç olmak üzere, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekânlar, çatı veya kat bahçeleri, çatıda, katta ve zemindeki teraslar, balkonlar, açık çıkmalar ile binadaki ortak alanları dahil yapının inşa edilen bütün katlarının alanıdır. Yapının katlar alanı toplamının imar parseli alanına oranından elde edilen sayıdır. Yani parselde yapılabilecek toplam inşaatın, parsel yüzölçümüne KAKS veya emsal denir.

İmar Planlarında TAKS ve KAKS Nasıl Gösterilir?

İmar planlarında TAKS ve KAKS, plan paftası üzerinde daire üzerinde gösterilir. Aşağıdaki resme bakınız.

 

İmar Planlarında TAKS ve KAKS Gösterimi

TAKS ve KAKS Nasıl Okunur, Nasıl  Hesaplanır?

Yukarıda, TAKS’ın Bahçede yapılan eklenti ve müştemilatı dâhil yapıların tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin üzerinde kalan kısmının, yapı yaklaşma sınırını ihlal etmemek kaydıyla parseldeki izdüşümünün kapladığı alan olduğu ifade edilmişti. Yapının katlar alanı toplamının imar parseli alanına oranından elde edilen sayı ise KAKS veya emsali vermektedir.

Bir parselin TAKS oranı verilmiş ise, parsel üzerine yapılabilecek yapının zeminde oturum alanının hesaplanabilmesi için parselin yüzölçümü TAKS oranı ile; parsel alanının KAKS veya emsal oranı ile çarpılması ise parselde yapılabilecek yapının toplam inşaat alanını verir.

 Burada verdiğimiz örnekler GOOGLE arama sonuçlarına göre en çok yapılan aramalardır.

10/20 İmar Ne Demek? 10/20 İmar Nedir? 10/20 İmarlı Ne Demek?

Bu ifadede üstteki oran TAKS’ı, alttaki oran ise KASK (emsali) verir. 10/20 imarlıda TAKS oranı, 0,10; KAKS (emsal) ise 0,20’dir. Parselin 500 m2 olduğunu varsayarsak bu parsele yapılacak yapının oturum alanı, (500 x 0,10) = 50 m2’dir. Aynı parselde yapılacak inşaatını toplam alanı (KAKS, emsal) ise (500 x 0,20) = 100 m2’dir.

KAKS/TAKS oranı ise yapının kat adedini verir. Örneğimizde KAKS 0,20; TAKS ise 0,10 olduğuna göre yapı üzerinde yapılacak yapı 0,20/0,10 = 2 kat olarak hesaplanır.

15/30 İmarlı Ne Demek? 15/30 İmar Ne Demek? 15/30 İmar Nasıl Hesaplanır?

Yukarıda verdiğimiz örnekte parselin imar paftasında imar durumu 15/30 imarlı olarak verilmektedir. Bu ifadede üstteki oran TAKS’ı, alttaki oran ise KASK (emsali) verir. 15/30 imarlıda TAKS oranı, 0,15; KAKS (emsal) ise 0,30’dur.

Parselin 500 m2 olduğunu varsayarsak bu parsele yapılacak yapının oturum alanı, (500 x 0,15) = 75 m2’dir. Aynı parselde yapılacak inşaatını toplam alanı (KAKS, emsal) ise (500 x 0,30) = 150 m2’dir.

KAKS/TAKS oranı ise yapının kat adedini verir. Örneğimizde KAKS 0,30; TAKS ise 0,15 olduğuna göre yapı üzerinde yapılacak yapı 0,30/0,15 = 2 kat olarak hesaplanır.

20/40 İmar Ne Demek? 20/40 İmar Nedir? 20/40 İmarlı Ne Demek?

Bu ifadede üstteki oran TAKS’ı, alttaki oran ise KASK (emsali) verir. 20/40 imarlıda TAKS oranı, 0,20; KAKS (emsal) ise 0,40’tır. Parselin 500 m2 olduğunu varsayarsak bu parsele yapılacak yapının oturum alanı, (500 x 0,20) = 100 m2’dir. Aynı parselde yapılacak inşaatını toplam alanı (KAKS, emsal) ise (500 x 0,40) = 200 m2’dir.

KAKS/TAKS oranı ise yapının kat adedini verir. Örneğimizde KAKS 0,40; TAKS ise 0,20 olduğuna göre yapı üzerinde yapılacak yapı 0,40/0,20 = 2 kat olarak hesaplanır.

30/60 İmar Ne Demek? 30/60 İmar Nedir? 30/60 İmarlı Ne Demek?

Bu ifadede üstteki oran TAKS’ı, alttaki oran ise KASK (emsali) verir. 30/60 imarlıda TAKS oranı, 0,30; KAKS (emsal) ise 0,60’tır. Parselin 500 m2 olduğunu varsayarsak bu parsele yapılacak yapının oturum alanı, (500 x 0,30) = 150 m2’dir. Aynı parselde yapılacak inşaatını toplam alanı (KAKS, emsal) ise (500 x 0,60) = 300 m2’dir.

KAKS/TAKS oranı ise yapının kat adedini verir. Örneğimizde KAKS 0,60; TAKS ise 0,30 olduğuna göre yapı üzerinde yapılacak yapı 0,60/0,30 = 2 kat olarak hesaplanır.

KAKS’ın (Emsal) Yüzde Olarak Belirtilmesi

Bazı ilanlarda “yüzde 50 imarlı, yüzde 40 imarlı, yüzde 35 imarlı, yüzde 30 imarlı, yüzde 25 imarlı, yüzde 20 imarlı, yüzde 15 imarlı” ifadeler yer almaktadır. Bu ifadelerdeki “yüzde” oranı, parselin emsal oranını göstermektedir. 

Kaks Emsal 1.20 Ne Demek?  Burada geçen “1.20” ifadesi parselin emsal (KAKS) oranını gösterir. “1.20” bir arsada emsal oranı (KAKS) %120, yani 1,20’dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %120’si kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 1200 m2’yi geçmemelidir.

Kaks Emsal 0.90 Ne Demek?  0 90 Emsal Ne Demek?  Burada geçen “0,30” ifadesi parselin emsal (KAKS) oranını gösterir. “yüzde 30 imarlı” bir arsada emsal oranı (KAKS) %15, yani 0,15’dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %15’i kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 150 m2’yi geçmemelidir.

0 60 emsal ne demek?  Burada geçen “0,60” ifadesi parselin emsal (KAKS) oranını gösterir. “yüzde 60 imarlı” bir arsada emsal oranı (KAKS) %60, yani 0,60’dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %60’i kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 6000 m2’yi geçmemelidir.

Yüzde 50 İmarlı Ne Demek? 0.50 Emsal Ne Demek?  Örneğin “yüzde 50 imarlı” bir arsada emsal oranı (KAKS) %50, yani 0,50’dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %50’si kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 500 m2’yi geçmemelidir.

Yüzde 40 İmarlı Ne Demek? Yüzde 40 İmarlı Arsa Ne Demek? Yüzde 40 İmar Ne Demek? “yüzde 40 imarlı” bir arsada emsal oranı (KAKS) %40, yani 0,40’dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %40’ı kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 400 m2’yi geçmemelidir.

Yüzde 35 İmarlı Ne Demek? “yüzde 35 imarlı” bir arsada emsal oranı (KAKS) %35, yani 0,35’dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %35’ı kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 350 m2’yi geçmemelidir.

Yüzde 30 İmarlı Ne Demek? Yüzde 30 Emsal Hesabı Nasıl Yapılır? Kaks Emsal 0.30 Ne Demek? “yüzde 30 imarlı” bir arsada emsal oranı (KAKS) %30, yani 0,30’dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %30’u kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 300 m2’yi geçmemelidir.

Yüzde 25 İmarlı Ne Demek? Yüzde 25 İmarlı Arsa Ne Demek? “yüzde 25 imarlı” bir arsada emsal oranı (KAKS) %25, yani 0,25’dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %25’i kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 250 m2’yi geçmemelidir.

Yüzde 20 İmarlı Ne Demek? “yüzde 20 imarlı” bir arsada emsal oranı (KAKS) %20, yani 0,20’dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %20’si kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 200 m2’yi geçmemelidir.

Yüzde 15 İmarlı Ne Demek? “yüzde 15 imarlı” bir arsada emsal oranı (KAKS) %15, yani 0,15’dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %15’i kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 150 m2’yi geçmemelidir.

Yüzde 10 İmarlı Ne Demek? Burada geçen “yüzde 10” ifadesi parselin emsal (KAKS) oranını gösterir. “yüzde 10 imarlı” bir arsada emsal oranı (KAKS) %10, yani 0,10’dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %10’i kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 100 m2’yi geçmemelidir.

Yüzde 5 İmarlı Ne Demek?  Yüzde 5 İmar Ne Demek? Burada geçen “yüzde 5” ifadesi parselin emsal (KAKS) oranını gösterir. “yüzde 5 imarlı” bir arsada emsal oranı (KAKS) %05, yani 0,05’dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %05’i kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 50 m2’yi geçmemelidir.

% 30 İmar Ne Demek?  Burada geçen “%30” ifadesi parselin emsal (KAKS) oranını gösterir. “yüzde 30 imarlı” bir arsada emsal oranı (KAKS) %30, yani 0,30’dur. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %30’u kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 300 m2’yi geçmemelidir.

0 40 Emsal Ne Demek?  Burada geçen “0,40” ifadesi parselin emsal (KAKS) oranını gösterir. “yüzde 40 imarlı” bir arsada emsal oranı (KAKS) %40, yani 0,40’dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %40’i kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 400 m2’yi geçmemelidir.

0.20 Emsal Ne Demek?  Burada geçen “0,20” ifadesi parselin emsal (KAKS) oranını gösterir. “yüzde 20 imarlı” bir arsada emsal oranı (KAKS) %20, yani 0,20’dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %20’i kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 200 m2’yi geçmemelidir.

0.25 Emsal Ne Demek?  0.25 İmar Ne Demek?  Burada geçen “0, 25” ifadesi parselin emsal (KAKS) oranını gösterir. “yüzde 25 imarlı” bir arsada emsal oranı (KAKS) %25, yani 0, 25’dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %25’i kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 250 m2’yi geçmemelidir.

0.30 Emsal Ne Demek?  Burada geçen “0,30” ifadesi parselin emsal (KAKS) oranını gösterir. “yüzde 30 imarlı” bir arsada emsal oranı (KAKS) %  30, yani 0,  30’dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %  30’i kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı   300 m2’yi geçmemelidir.

Kaynak:gayrimenkulmevzuati. com

Yorumlar

©2015-2024 | Gayrimenkulcu.com Tüm Hakları Saklıdır.