Üyelik Sözleşmesi

1.TARAFLAR               :

İş bu sözleşme Merkez: Barış Mahallesi Belediye Caddesi Ginza Lavinya Plaza No:30/72 Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde mukimMEGLAN Bilgi Teknolojileri Ticaret ve Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca"GAYRİMENKULCÜ" olarak anılacaktır) ile www.gayrimenkulcu.comsitesine "Üye" olan kişi arasında, üyenin iş bu sözleşmeyi anladığınıve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronikonayı ile yürürlüğe girmiştir.

2.TANIMLAR              :

Hizmet/Hizmetler:"İlan Avantaj Ürünleri" de dâhil olmak üzere üyelerin iş bu sözleşmeiçerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamakamacıyla "GAYRİMENKULCÜ" tarafından ortaya konulan uygulamalar.

Kullanıcı/Kullanıcılar:Siteye erişen gerçek ve kişi ve kişiler.

Site:www.gayrimenkulcu.com alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen“GAYRİMENKULCÜ”nün iş bu sözleşme ile kapsamı belirlenen hizmetlerini sunduğuweb sitesi.

 Üye/Üyeler:Sözleşme koşulları doğrultusunda siteye üye olan ve sitede yer alan içerik,uygulama ve hizmetlerden yararlanan kişi ve kişiler.

 ÜyeProfil Sayfası: Üyenin, sitede yer alan çeşitli uygulamalardan ve hizmetlerdenyararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişiselbilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep eden bilgilerini girdiğisadece "Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ileerişilebilen üyeye özel sayfa.

Üçüncü Şahıs: " GAYRİMENKULCÜ"dışındaki her türlü kişi ve kişiler.

3.SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI  :

GAYRİMENKULCÜsitede; "Üye" konumunda bulunan emlakçı, müteahhit ve inşaatşirketleri de dahil olmak üzere kişi ve kişiler tarafından, gayrimenkul satma,kiralama ve benzeri hizmetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacınayönelik olarak söz konusu gayrimenkullere ilişkin ilgili ilanlar için üyelereçeşitli şart ve koşullara tabi ilan listeleme ve görüntüleme seçeneklerininsunulmasını ve bu ilanların üyelerin ve kullanıcıların görüntüleyebilmeleriiçin erişimlerine sunulmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sözleşmenin konusu;sitede "GAYRİMENKULCÜ” tarafından sağlanan uygulamaların "Üye"ve "Kullanıcı" tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların vekoşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinintespitidir.

Sözleşmenin kapsamıise; sitede yer alan tüm "Hizmet", uygulamalara ve içeriğe ilişkinşart ve koşulların belirlenmesi olup sitede "GAYRİMENKULCÜ"tarafından yapılan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara vekullanıcılara yönelik her türlü beyan iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarakkabul edilecektir.

İş bu sözleşmenin"Üye" tarafından kabulü ile üye sitede yer alan ve yer alacak olan"GAYRİMENKULCÜ" tarafından yapılan "hizmetlere, kullanıma,içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabuletmiş olduğunu kabul ederler.

4.HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER          :

4.1. "Üyelik” statüsünün kazanılması için"Üye" olmak isteyen kullanıcının sitede bulunan üyelik formunu,üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerledoldurması ve üyelik başvurusunun "GAYRİMENKULCÜ" tarafındandeğerlendirilerek onaylanması gerekmektedir.

Onaylanma işleminintamamlanması ve üyeye bildirilmesi ile üyelik statüsü başlamakta ve"Üye" iş bu sözleşme ve sitenin ilgili yerlerinde belirtilen hak veyükümlülüklere kavuşmaktadır.

Üyelik hak ve yükümlülüklerisadece üyelik başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup "Üye"kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncüşahsa devredemez.

 

 

Üyelik hak veyükümlülüklerinin hangi kişi ve kişilere ait olduğu konusunda ihtilaf bulunmasıve bu hususta söz konusu kişilerin "GAYRİMENKULCÜ”den talepte bulunmasıhalinde "GAYRİMENKULCÜ", ilgili üyelik hesabı kullanılarak herhangibir "Hizmet" için en son "GAYRİMENKULCÜ"ye işlem yapan kişive kişilerin ilgili üyelik hesabının "Üye" hak ve yükümlülüklerinesahip olduğunu kabul edecek ve bu doğrultuda işlem yapacaktır; böyle birdurumda "GAYRİMENKULCÜ"nun üyelik bilgileri, üye işlemleri ve benzeribilgiler doğrultusunda iş bu madde içerisinde belirtilen kuraldan bağımsızolarak hareket etme hakkı saklıdır.

"GAYRİMENKULCÜ"tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan üyelikbaşvurularını reddedebilir veya üyelik başvurusunun kabul edilmesini ek şart vekoşullara bağlayabilir.

"GAYRİMENKULCÜ";iş bu sözleşme ve sitede belirtilen kural ve koşullara aykırılık, üyelikbaşvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığınıntespit edilmesi, üyelik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha öncereddedilmiş olması, üyenin gerçekleştirdiği işlemlerin "GAYRİMENKULCÜ”için hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğununtespit edilmesi sebepleri ve benzeri sebepler de dâhil olmak üzere, haklı birsebebe dayanarak herhangi bir tazminat yükümlülüğü ve bedel iadesi altındabulunmaksızın üyelik ve kullanım hakkına son verebilir.

"GAYRİMENKULCÜ"ayrıca herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan,her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın üyeninüyeliğine son verebilir. Bu durumda üyenin aidatı kalan gün/ay oranında iadeedilir.

4.2. "Üye"; sitede yer alan hiçbirbilginin ve içeriğin gayrimenkulün yapısı, değeri, arsa ve tapu bilgileri veyabaşka bir konuda bir tavsiye, öneri vb. niteliğinde olmadığını, sitede yer alanuzman görüşleri de dâhil olmak üzere tüm bilgilerin genel bilgi vermek amacıylayer aldığını kabul ve beyan eder. "Üye" ayrıca site üzerindengörüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma sürecibaşlatmak istemesi halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleriyerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerleilgili olarak "GAYRİMENKULCÜ"nün herhangi bir bilgi ve sorumluluğununbulunmadığını kabul eder.

4.3. "Üye"; "GAYRİMENKULCÜ"nünsitede, üyeler ve kullanıcılar tarafından sağlanan içerikler de dâhil olmaküzere her türlü ilanın, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini,orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanlarıninternet üzerinden teşhirinin uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğubulunmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortayaçıkabilecek zararlardan dolayı "GAYRİMENKULCÜ"nun, "GAYRİMENKULCÜ"çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

4.4. "Üye"; site üzerinden"GAYRİMENKULCÜ"nün kontrolünde olmayan başka internet sitelerineve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkinyöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veyainternet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyanveya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilenportallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünlerveya bunların içeriği hakkında "GAYRİMENKULCÜ"nün herhangi bir sorumluluğuolmadığını kabul eder.

Sitede kullandığıve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı sitelerdenherhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, sitedeki bilgiler,ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altındaolursa olsun “GAYRİMENKULCÜ'nün sorumluluğunu doğurabilecek herhangi birtaahhüt vermemektedir. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni iledoğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar üyelerin kendisorumluluğundadır.

4.5. "Üye"; siteye kendisi tarafındanyüklenen bilgi, içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama,kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi ahlaka aykırı hiçbirsonuç doğurmayacağını, bu bilgi ve içeriklerin site üzerinde yayınlanmasınınveya ilanlarda belirttiği gayrimenkullerin satışının ve teşhirinin yürürlüktekimevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, söz konusuilan ve içeriklerin ilgili olduğu internet üzerinde satışa arz edilmesi içinyayınlanmasına ilişkin hakkı veya yetkisi olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

 

Üyeler, siteyeyükledikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılıolduğunu, üçüncü şahıs ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususayer vermeyeceklerini, yayınlanan ilan içeriklerinin ve resimlerin kendileri ileilgili olmayan üçüncü kişi ve kişilere ait olmadığını kabul ederler. Üyeninsite dahilinde yaptığı her işlem olumlu ve olumsuz sonuçlanan eylemlerdeki hukukive cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.6. Üye; üye ve kullanıcı statülerinde ikensite üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; iş bu sözleşmeninhükümlerine, sitede belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata,ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, önlem ve prosedürleri yerinegetirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğinibeyan eder. Üyenin, site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki vecezai sorumluluk kendisine aittir.

4.7. Üyenin, üye profili sayfasına erişmek vesite üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcıadı ve şifre bilgisi, üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgileringüvenliği ve gizliliği tamamen üyenin sorumluluğundadır. Üyelerinwww.gayrimenkulcu.com üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadecekendilerine aittir, başkalarına kullandırılamaz ve/veya devredilemez.

GAYRİMENKULCÜaykırı kullanım ve kullandırmaları tespit ettiği üyelerin hesaplarını hiçbiraçıklama yapmaksızın üyeliklerini iptal etme hakkına sahiptir. Üyeler iş bukullanmalar sebebiyle gerek üye ve gerekse üçüncü şahısların uğrayacağızararlardan veya taleplerden GAYRİMENKULCU’nun herhangi bir sorumluluğununbulunmadığını kabul eder.

4.8. "GAYRİMENKULCÜ" tarafındanişbirliği içinde olduğu kişilerle GAYRİMENKULCÜ ile aynı grupta yer alanşirketler tarafından ortaya koyulan reklam, tanıtım, anket, kampanya vedoğrudan pazarlama amacıyla iletilen veya iletilecek olan ticari elektronikiletileri üye almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise www.gayrimenkulcu.comadresine e-posta gönderip talepte bulunabilir.

GAYRİMENKULCÜ iş bue-posta aracılığıyla gönderim listesinden üyenin çıkışını sağlayacaktır. Bue-posta adresinden ayrı olarak iş bu ticari elektronik iletilerin herhangi birzamanda da alımına son vermek istenmesi halinde üyeler aşağıdaki iletişimbilgileri aracılığıyla "GAYRİMENKULCÜ" ile irtibata geçerek istek veönerilerini iletebilirler.

 

Merkez                        : Barış Mahallesi Belediye CaddesiGinza Lavinya Plaza

      No:30/72 Beylikdüzü/İSTANBUL

 

Telefon                        :0 (850) 228 08 98

 

E-Posta                       : info@gayrimenkulcu.com

         

4.9. "GAYRİMENKULCÜ", sitede sunulanhizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadandeğiştirebilir; üyelerin, siteye yükledikleri bilgileri ve içerikleri"Kullanıcılar" da dâhil olmak üzere üçüncü şahısların erişiminekapatabilir ve silebilir.

4.10. Sitede sunulan hizmet, hiçbir şekilde suçteşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslararasıdüzeyde yasaların ve uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuracak ya daböyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret,küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzeninibozucu, terör, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecekşekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç içinbaşkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka haklarıveya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz.

4.11. Üyeler; üyelikten ayrılmaları durumunda“GAYRİMENKULCÜ' den herhangi bir hak talep edemezler.

4.12. Üye; site, üye ve kullanıcıları tarafındansağlanan içerikler de dâhil olmak üzere her türlü bilginin, içeriğin, ilanınve/veya görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunuaraştırma sorumluluğunun ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardandolayı sorumluluğun GAYRİMENKULCÜ' ye ait olmadığını kabul eder.

4.13. Kişisel verilerinizi ve üyelik bilgilerinizikimse ile paylaşmayın. (T.C. Kimlik Numarası, Kredi Kartı Bilgileri, üyelik vekullanıcı şifreniz vb.) Tanımadığınız kişilere T.C. Kimlik numarası ve ceptelefonu numaraları kullanılarak yapılabilen para transferlerini gerçekleştirmeyiniz.Tanımadığınız ve şüphelendiğiniz kişi ve kurumlara kesinlikle paragöndermeyiniz. Şüphelendiğiniz ilanlarıve kullanıcıları 0 (850) 228 08 98 numaralı telefona veya“info@gayrimenkulcu.com” aracılığıyla bizlere iletin.

 

5. FİKRİ MÜLKİYETHAKLARI                     :

Uluslararası telifhakları ve ticari marka kanunları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıylasitenin ve GAYRİMENKULCÜ'ye ve iş bu sözleşmede belirtilen ve ileride hizmetesunulacak diğer platformların (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı,tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarlasınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları "GAYRİMENKULCÜ"ye aitve/veya "GAYRİMENKULCÜ" tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisanshakkı altında kullanılmaktadır.

"GAYRİMENKULCÜ"uygulamalarının, sitede yer alan bilgilerin ve "GAYRİMENKULCÜ” nun telifhaklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması,sergilenmesi ve üçüncü şahısların erişimine sunulmasına izin verilmemektedir.

Üyeler; arayüz,içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlarda dâhil olmak üzere, siteyi veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak,çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla yada izin ve yetkiverilmeyen başka amaçlarla ve GAYRİMENKULCÜ’nün açık ve yazılı iznini almadanherhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler yada manuel süreçlerkullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını yada bunlarıkamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler.

6.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ                  :

"GAYRİMENKULCU",tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak iş bu sözleşmeyi uygungöreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir.

Sözleşmenin değişenhükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynenyürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İş busözleşme, üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. Ancak üyenin görüşve önerileri değerlendirilmek üzere alınabilir.

7.MÜCBİR SEBEPLER                                  :

Hukuken mücbirsebep sayılan tüm durumlarda; "GAYRİMENKULCÜ" iş bu sözleşme ilebelirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmemenedeniyle sorumlu değildir.

Mücbir sebepterimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internetarızaları, siber saldırı, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirmeçalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi vekötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgilitarafın makul kontrolü haricinde ve "GAYRİMENKULCÜ"nun gerekli özenigöstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarakyorumlanacaktır.

8.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ        :

İş bu sözleşmenin uygulanmasında,yorumlanmasında ve bu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimindeyabancılık unsuru bulunması durumunda dahi ihtilafların çözümünde Türk HukukKuralları uygulanacaktır.

9.BÜTÜNLÜK                                                :

İş bu sözleşmenin herhangi bir hükmününgeçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, sözleşmenin geri kalan hükümlerininyürürlüğünü etkilemeyecektir.

  www.gayrimenkulcu.com web sitesi MEGLAN Bilgi Teknolojileri Ticaret ve Ltd.Şti. iştirakidir.

©2015-2024 | Gayrimenkulcu.com Tüm Hakları Saklıdır.