Hazine Taşınmazlarının Satışında 2022 Yılı Parasal Limitler

5 Şubat 2022

Hazine taşınmazlarının ihale yoluyla satışında parasal sınırlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu‘nun yaptığı atıf nedeniyle, her yıl mali yıl bütçe kanunu ile belirlenmektedir. Hazine taşınmazlarının satışında uygulanacak parasal sınırlar 2022 Yılı Bütçe Kanunu ile belirlenmiştir. 

6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyelerinin sınırları ilin mülki sınırları olarak belirlendiği için büyükşehirlerdeki merkezi olmayan ilçeler de merkez ilçe olarak kabul edilir. Yani büyükşehirlerde tüm ilçeler aynı statüdedir. Dolayısıyla eski sitemdeki “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçindeki İlçeler” in büyükşehir merkezinden ayrı parasal sınırlara tabi tutulması şeklindeki uygulama devam etmemektedir.

Hazine Taşınmazlarında Satışa Çıkarma Yetkisi

327 sayılı Tebliğ ile, Hazineye ait taşınmazlardan tahmin edilen bedeli yılı merkezi yönetim bütçe kanununun (İ) cetvelinde;

a) Ankara, İstanbul ve İzmir İlleri için; Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (a) bendinde belirlenen parasal sınırlara (2022 yılı için 784.000,00 TL) kadar olanları (bu bedeller dâhil) satışa çıkarmaya Valilikler,

b) Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki iller için; Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (ç) bendinde diğer ilçeler için belirlenen parasal sınırlara (2022 yılı için 213.000,00 TL) kadar olanları (bu bedeller dâhil) satışa çıkarmaya Valilikler,

Yetkili kılınmıştır. Tablodaki parasal sınırlar buna göre belirlenmiştir. Öte yandan, ilçe teşkilatına satışa çıkarma yetkisi verilmemiştir. İlçe sınırları içinde olup da Bakanlık yetkisine girmeyen satışlar için Valilikten satışa çıkarma izni alınması gerekmektedir.

 

A. Satışa Çıkarma Yetkisi
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 784.000,00 TL
Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde 213.000,00 TL
Diğer illerde ve nüfusu 50 bini  geçen ilçelerde
Diğer ilçelerde

Hazine Taşınmazlarının Satışında Komisyondan İzin Alınmayacak Durumlar

Milli Emlak Genel Müdürlüğünce 81 İl Valiliğine yazılan 2020-267882 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Genel satış işlemlerinde 2018/8 Komisyon Muafiyeti) ne göre;

a) Ankara, İstanbul ve İzmir İlleri için; 2886 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (a) bendinde belirlenen parasal sınırın ½ katına kadar olanlar,

b) Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki iller için; aynı Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (ç) bendinde diğer ilçeler için belirlenen parasal sınırlara kadar olanlar,

için 2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında izin alınmasına gerek bulunmamaktadır. Tablonun “B. Komisyondan İzin Alınmadan Yapılabilecek Satışlar” kısmı buna göre düzenlenmiştir.

B. Komisyondan İzin Alınmadan Yapılabilecek Satışlar 
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 392.000,00 TL
Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde 213.000,00 TL
Diğer illerde ve nüfusu 50 bini  geçen ilçelerde
Diğer ilçelerde

Hazine Taşınmazlarının Satışında Kapalı Teklif Usulüyle Yapılabilecek İhaleler

2022 Yılı Bütçe Kanunu’nun (i) cetvelinde 45. maddeye göre belirlenen parasal sınır 3.562.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Ancak aynı cetvele göre “Bu madde ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların satışında 10.000.000 TL olup, bu tutarı yirmi katına kadar artırmaya Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilidir.” Bu konuda Bakanlığımızca herhangi bir artırım yapılmadığı için tahmin edilen bedeli 10.000.000 TL’i aşan taşınmazlar kapalı teklif usulüne göre aşmayanlar ise açık teklif usulüne göre ihale edilmelidir.

 C. İhale Usulüyle İlgili Parasal Sınır  (Açıklama 3’ü okuyunuz)
1. Kapalı Teklif Usulüyle İhale Yapılması Gerekenler 10.000.000,00 TL

Dolayısıyla Hazineye ait taşınmazların satışında 2022 yılında tahmin edilen bedeli 10.000.000,00 TL’yi geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir. Bunu geçen ihalelerin kapalı teklif usulü ile yapılması gerekir.

Hazine Taşınmazlarının Satışında İlanlarla İlgili Parasal Sınırlar

2022 yılı için 1.188.000,00 TL yi aşan satışlar ulusal gazetede, 3.564.000,00 TL aşan satışlar ise diğer ilanların yanı sıra ayrıca Resmi gazetede ilan edilecektir.

D. İlanlarla İlgili Parasal Sınırlar  (Açıklama 4’ü okuyunuz)
1. Ulusal Gazetede İlan Yapılması Gereken Tutar (2886/17/2) 1.188.000,00 TL
2. Resmi Gazetede İlan Yapılması Gereken Tutar (2886/17/3) 3.564.000,00 TL

Bu tabloya göre, tahmin edilen bedeli 1.188.000,00 TL’yi geçmeyen ihaleler, sadece 17. maddenin 1. fıkrasının (a) bendine göre ilan edilir. Tahmin edilen bedeli 1.188.000,00 TL’yi geçen ihaleler, (a) bendinin yanı sıra trajı göz önüne alınarak ili Basın – İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir. Tahmin edilen bedeli 3.564.000,00 TL’yi geçen ihaleler ise bunların yanı sıra, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defa da Resmi Gazete’de ilan edilir.

Hazine Taşınmazlarının Satışında İta Amirinin İhale Onaylama Yetkisi

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu‘nun 76. maddesine göre, taşınır ve taşınmaz malların satış, kira, trampa edilmesi ve mülkiyetin gayri ayni hak tesislerinde, mahalli komisyonların ne miktara kadar ihaleye salahiyetleri oldukları, her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilir.

327 sayılı Tebliğ ile, Hazineye ait taşınmazlardan tahmin edilen bedeli yılı merkezi yönetim bütçe kanununun (İ) cetvelinde Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırların iki katına kadar olanların (bu bedeller dâhil) satış ihalelerini onaylamaya itâ amirleri yetkili kılınmıştır. Tablodaki parasal sınırlar buna göre belirlenmiştir.

E. İhale Onaylama Yetkisi 
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 1.568.000,00 TL
Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde 786.000,00 TL
Diğer illerde ve nüfusu 50 bini  geçen ilçelerde 570.000,00 TL
Diğer ilçelerde 426.000,00 TL

 

keywords: satılık,kiralık,ihale,konut,gayrimenkul

Kaynak:gayrimenkulmevzuati. com

Yorumlar

©2015-2024 | Gayrimenkulcu.com Tüm Hakları Saklıdır.